معرفی

مشخصات فردی

مالک میرهاشمی

نام - نام خانوادگی : مالک   میرهاشمی

پست الکترونیکی : mirhashemi_malek@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ایرشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : روان شناسی عمومی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد :  
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد :  

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی :  روان شناسی عمومی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی :  

سوابق اجرایی

1-رییس اداره انتشارات و امور کتابخانه واحد رودهن به مدت 5 سال.

2-مدیر امور پژوهشی واحد رودهن به مدت 1 سال (به دلیل تحصیل در دوره دکتری ادامه کار میسر نبوده است).

3-عضوکمیته اجرایی همایش راه کارهای علمی ایجاد اشتغال (1380) دانشگاه آزاداسلامی  واحد رودهن.

4-عضو کمیته اجرایی همایش مدیریت کیفیت فراگیر (1382) دانشگاه آزاداسلامی  واحد رودهن.

5-عضو کمیته اجرایی همایش مولفه های کیفیت در آموزش عالی(1383) دانشگاه آزاداسلامی  واحد رودهن.

6-عضو کمیته اجرایی همایش نهضت تولید علم جنبش نرم افزاری وآزاداندیشی (1383) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

7-عضو کمیته اجرایی همایش منطقه ای مدیریت  (1382) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.

 8-عضو کمیته اجرایی همایش ملی کارآفرینی (1384) دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رودهن. 

 9-عضو کمیته علمی و اجرایی همایش ملی روان شناسی و جامعه (1385) دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رودهن.

10-ویراستار فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی  دانشگاه آزاداسلامی  واحد رودهن از 1384 تا 1386.

11-عضو کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن از1378تا1383.

12-عضو شورای آموزش و پرورش منطقه رودهن از 1380تا 1382.

13- عضو شورای حل اختلاف از 1383 تا 1390

14- رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس  از 25/9/1386 تا 12/9/1391

15- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از 1/7/1393 تا

16- دبیر کنفرانس ملی هویت ( عوامل و زیرساخت ها ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 1394عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده روانشناسی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 19

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 14-1-1357

روز‌ها و ساعت‌های حضور

مالک میرهاشمی
مالک میرهاشمی

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^