معرفی

مشخصات فردی

مالک میرهاشمی

نام - نام خانوادگی : مالک   میرهاشمی

پست الکترونیکی : mirhashemi_malek@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ایرشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : روان شناسی عمومی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد :  
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد :  

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی :  روان شناسی عمومی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی :  

سوابق اجرایی

روان شناسیعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده روانشناسی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 19

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 14-1-1357

روز‌ها و ساعت‌های حضور

مالک میرهاشمی
مالک میرهاشمی

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^